1. Welcome to the 12ozProphet Forum...
  You are currently logged out and viewing our forum as a guest which only allows limited access to our discussions, photos and other forum features. If you are a 12ozProphet Member please login to get the full experience.

  If you are not a 12ozProphet Member, please take a moment to register to gain full access to our website and all of its features. As a 12ozProphet Member you will be able to post comments, start discussions, communicate privately with other members and access members-only content. Registration is fast, simple and free, so join today and be a part of the largest and longest running Graffiti, Art, Style & Culture forum online.

  Please note, if you are a 12ozProphet Member and are locked out of your account, you can recover your account using the 'lost password' link in the login form. If you no longer have access to the email you registered with, please email us at info@12ozprophet.com and we'll help you recover your account. Welcome to the 12ozProphet Forum (and don't forget to follow @12ozprophet in Instagram)!

Happy Pi day....3.141592653589793238462643389...

Discussion in 'Channel Zero' started by -Rage-, Mar 14, 2002.

 1. -Rage-

  -Rage- 12oz Loyalist

  Joined:
  Apr 12, 2001
  Messages:
  10,006

  Happy Pi day....3.141592653589793238462643389...

  Discussion started by -Rage- - Mar 14, 2002

  -Rage- - Rank: 12oz Loyalist - Messages:
  10,006
  - Joined:
  Apr 12, 2001
 2. --zeSto--

  --zeSto-- Guest

  --zeSto-- - Replied Mar 14, 2002

  mmm... pie
  http://www.simpsonsfile.co.uk/homerpie.jpg'>

  doh
   
 3. -Rage-

  -Rage- 12oz Loyalist

  Joined:
  Apr 12, 2001
  Messages:
  10,006

  -Rage- - Replied Mar 14, 2002

  ^^^ Ahahaha...
   
  -Rage- - Rank: 12oz Loyalist - Messages:
  10,006
  - Joined:
  Apr 12, 2001
 4. imported_Tesseract - Replied Mar 14, 2002

  ð
   
 5. -Rage-

  -Rage- 12oz Loyalist

  Joined:
  Apr 12, 2001
  Messages:
  10,006

  -Rage- - Replied Mar 14, 2002

   
  -Rage- - Rank: 12oz Loyalist - Messages:
  10,006
  - Joined:
  Apr 12, 2001
 6. imported_Tesseract - Replied Mar 14, 2002

  Rage rockin the euro style...
   
 7. -Rage-

  -Rage- 12oz Loyalist

  Joined:
  Apr 12, 2001
  Messages:
  10,006

  -Rage- - Replied Mar 14, 2002

  Greek is fun

  ÕðÜñ÷ïõí 7 ÷áñôïíïìßóìáôá åõñþ. Äéáöïñåôéêþí ÷ñùìÜôùí êáé ìåãåèþí áíôéóôïé÷ïýí óå 500, 200, 100, 50, 20, 10 êáé 5 åõñþ. Ôá ó÷Ýäéá óõìâïëßæïõí ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ êëçñïíïìéÜ ôçò Åõñþðçò. Äåí áíáðáñéóôïýí êáíÝíá áðü ôá õðÜñ÷ïíôá ìíçìåßá. ÐáñÜèõñá êáé ðýëåò êïóìïýí ôçí åìðñüóèéá üøç êÜèå ÷áñôïíïìßóìáôïò ùò óýìâïëï ôçò åõñýôçôáò ðíåýìáôïò êáé ôçò óõíåñãáóßáò óôçí ÅÅ.

  Ç Üëëç ðëåõñÜ êÜèå ÷áñôïíïìßóìáôïò áíáðáñéóôÜ ìéá ãÝöõñá ìéáò óõãêåêñéìÝíçò åðï÷Þò, óýìâïëï åðéêïéíùíßáò ìåôáîý ôùí ëáþí ôçò Åõñþðçò êáé ìåôáîý ôçò Åõñþðçò êáé ôïõ õðüëïéðïõ êüóìïõ. Ôá ôåëéêÜ ó÷Ýäéá áíáêïéíþèçêáí ôï ÄåêÝìâñéï 1996 óôï Åõñùðáúêü Óõìâïýëéï ôïõ Äïõâëßíïõ. ¼ëá ôá ÷áñôïíïìßóìáôá èá öÝñïõí ôåëåéïðïéçìÝíá ÷áñáêôçñéóôéêÜ áóöáëåßáò.
   
  -Rage- - Rank: 12oz Loyalist - Messages:
  10,006
  - Joined:
  Apr 12, 2001
 8. 9ign

  9ign 12oz Junior Member

  Joined:
  Jan 30, 2002
  Messages:
  130

  9ign - Replied Mar 14, 2002

  You just make it look fun.

  -9
   
  9ign - Rank: 12oz Junior Member - Messages:
  130
  - Joined:
  Jan 30, 2002
 9. imported_Tesseract - Replied Mar 14, 2002

  its all greek to me.
   
 10. Kr430n5_666

  Kr430n5_666 Banned

  Joined:
  Oct 6, 2004
  Messages:
  19,229

  Kr430n5_666 - Replied Mar 14, 2002

  http://www.netgoth.org.uk/people/6590.jpg'>
  "i invented pi"
   
  Kr430n5_666 - Rank: Banned - Messages:
  19,229
  - Joined:
  Oct 6, 2004
 11. T.T Boy

  T.T Boy Dirty Dozen Crew

  Joined:
  May 18, 2001
  Messages:
  21,803

  T.T Boy - Replied Mar 14, 2002

  if any of you wanted to know, i know an autistic man whos having a pi party today, free liquor and food if you can name the first 100 digits of pi, yup only 100.
   
  T.T Boy - Rank: Dirty Dozen Crew - Messages:
  21,803
  - Joined:
  May 18, 2001
 12. ASER1NE

  ASER1NE 12oz Veteran Member

  Joined:
  Oct 15, 2001
  Messages:
  7,577

  ASER1NE - Replied Mar 14, 2002

  i wish i had some pie
   
  ASER1NE - Rank: 12oz Veteran Member - Messages:
  7,577
  - Joined:
  Oct 15, 2001
 13. Kreature

  Kreature 12oz Member

  Joined:
  Mar 27, 2001
  Messages:
  617

  Kreature - Replied Mar 14, 2002

  Happy Pi Day!

  Well, maybe I went a little overboard, but I just realized that today is in fact 3©14 ¥march 14th©¤ For those of you that didn't notice, 3©14 is the shortened value of pi, and being from Seattle myself, I couldn't help but want to post about that wonderful crew, the infamous pi-rats© They're up pretty much everywhere, and today is very much their day© :D
   
  Kreature - Rank: 12oz Member - Messages:
  617
  - Joined:
  Mar 27, 2001
 14. mud_buddha

  mud_buddha 12oz Senior Member

  Joined:
  Mar 29, 2001
  Messages:
  2,197

  mud_buddha - Replied Mar 14, 2002

  darren aronofksy would be very pleased.
   
  mud_buddha - Rank: 12oz Senior Member - Messages:
  2,197
  - Joined:
  Mar 29, 2001
 15. Smart

  Smart Dirty Dozen Crew

  Joined:
  Apr 14, 2000
  Messages:
  17,017

  Smart - Replied Mar 14, 2002

  hair pie
   
  Smart - Rank: Dirty Dozen Crew - Messages:
  17,017
  - Joined:
  Apr 14, 2000