Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...
Sign in to follow this  
moshe one

hello my name is moshe one

Recommended Posts

This forum is brought to you by the 12ozProphet Shop.
This forum is brought to you by the 12ozProphet Shop.
This forum is brought to you by the 12oz Shop.
Guest virus

1st

if you r from israel tell me what this says

 

îä äîöá âáø ? àðé éåãò ùæä çøèä àæ ìê æãééï

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest virus

yo man i see your talking true shit ......talk to me by icq

àå ùëãé ìîðåò ìê ôãéçåú ìôðé ùæä éúçéì úùðä àú äùí úîöà îùäå î÷åøé ìöééø åìà àú äùí ùìê ð.á àéôä àúä âø? àðé éñáéø ìê àçø ëê àéê îòìéí ñ÷éöåú ìëàï

icq-163727206

Share this post


Link to post
Share on other sites

haha hebrew graffiti... that star of david piece is killer... some better than others nice eye candy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Well..

 

I give him props for doing decent graff where there is little/no scene whatsoever. And he's as good as a couple of people in Paper Chase... and I'm not talking about the toys.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest virus

thats what i tought but i couldnt say anything....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...